Cookie informatie
Deze website gebruikt cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring.
Cookies staan aan
Meer informatie over cookies
Vul onderstaand formulier in en verzend je aanvraag.
Sluiten Versturen
Offerte aanvraag
Bereken de zonne-potentie van uw dak
Prijs, opbrengst en terugverdientijd
Ontvang een gratis adviesrapport
NU AANVRAGEN Gunstige pakketprijzen
  • Dé lokale partner
  • Persoonlijk contact
  • Snelle levertijden
  • Deskundige montage
  • Gecertificeerd
  • Topkwaliteit
Gerealiseerde projecten
St.Lambrechts-Herk
  • Snelle service
  • Uitstekende kwaliteit
  • Betrouwbaar

Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN ZONNEPANELEN-PARKSTAD.

 

Artikel 1

Algemeen

1.1 Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Zonnepanelen-Parkstad.

b. Koper: een consument, overheid, vereniging, stichting, instelling, organisatie of bedrijf die een overeenkomst met Zonnepanelen-Parkstad sluit inzake de koop en eventueel installatie van het Product.

c. Product:

1. zonnepanelen in de ruimste zin van het woord inclusief onder andere omvormers, laadregelaars, inverters, accu’s, bekabeling, montagemateriaal, montage en installatie     zoals gespecificeerd in de overeenkomst.

2. Led verlichting in de ruimste zin van het woord.

3. Park-, straat-, en object verlichting gebruik makende van zonnepanelen en / of led verlichting.

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zonnepanelen-Parkstad en Koper tot koop van het Product en eventuele installatie ervan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van alle

aanbiedingen en overeenkomsten van Zonnepanelen-Parkstad.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk

uitgesloten.

Artikel 2

Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Zonnepanelen-Parkstad zijn vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Zonnepanelen-Parkstad aan Koper toegezonden Overeenkomst (Offerte) schriftelijk (post, mail, fax) bevestigd is door Koper.

Artikel 3

Prijs

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding en Overeenkomst vermelde prijzen vast.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is Zonnepanelen-Parkstad gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 De Koper is gerechtigd om per aangetekende brief de overeenkomst binnen 10 werkdagen te ontbinden indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel 3.2.

Artikel 4

Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De levering van het Product geschiedt op het door Koper opgegeven adres, waarbij

Zonnepanelen-Parkstad streeft naar een leveringstermijn van uiterlijk zes weken voor levering uit voorraad en tot 12 weken bij niet voorradige producten nadat Zonnepanelen-Parkstad de overeenkomst is aangegaan en de (aan) betaling is ontvangen van de koper.

4.2 Indien een product tijdelijk, of definitief niet meer leverbaar is, heeft Zonnepanelen-Parkstad het recht een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

De Koper heeft het recht de order schriftelijk te annuleren indien hij hier niet akkoord mee gaat.

4.3 Zonnepanelen-Parkstad of een door haar aangewezen Solarshop vestiging of installateur zal de Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en eventuele installatie.

4.4 De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdig leveren is Zonnepanelen-Parkstad niet aansprakelijk ten opzichte van de contractpartij of derden.

4.5 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats bij volledige betaling.

4.6 Na levering blijft Zonnepanelen-Parkstad eigenaar van geleverde zaken zolang Koper:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze

overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

4.7 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

4.8 Nadat Zonnepanelen-Parkstad zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Koper staat Zonnepanelen-Parkstad toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en stelt Zonnepanelen-Parkstad in de gelegenheid de installatie te kunnen verwijderen.

4.9 Als Zonnepanelen-Parkstad geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Zonnepanelen-Parkstad te verpanden.

Artikel 5

Betaling

5.1 Alle bedragen die Koper aan Zonnepanelen-Parkstad verschuldigd is op grond van de levering en eventueel installatie van het Product, brengt Zonnepanelen-Parkstad aan Koper in rekening door middel van een factuur.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur volledig te zijn voldaan binnen (14) veertien dagen na dagtekening.

Artikel 6

Installatie

6.1 Het Product wordt door Koper zelf geïnstalleerd en aangesloten op/in de woning, pand of object, tenzij Koper met Zonnepanelen-Parkstad is overeengekomen dat Zonnepanelen-Parkstad het Product zal (doen) installeren en aansluiten.

6.2 Koper is tegenover de Zonnepanelen-Parkstad verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten, het veilig en juist functioneren van het Product. 

6.3 Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van Zonnepanelen-Parkstad of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden.

6.4 Koper staat er voor in dat op de plaats van installatie geen asbest, andere schadelijke producten, of andere onveilige situaties aanwezig zijn.

6.5 Zonnepanelen-Parkstad is niet aansprakelijk voor brandschade welke ontstaat als gevolg van het werken met open vuur.

6.6 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen en zijn voor rekening van de Koper.

6.7 Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden.

 

Artikel 7

Garantie

7.1 Zonnepanelen-Parkstad garandeert de goede werking van de door haar geleverde Producten bij normaal gebruik en na juiste installatie voor een periode conform de opgave van de fabrikant na levering van het Product.

7.2 Functionele gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen een week na openbaring van het gebrek gemeld worden aan Zonnepanelen-Parkstad.

7.3 Zonnepanelen-Parkstad zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn óf het gebrek herstellen óf het Product vervangen.

7.4 Wanneer het alleen om levering van producten gaat, en geen installatie, dient de koper op het moment van ontvangst de producten te controleren op:

- juiste levering conform offerte / factuur.

- juist kwantiteit conform offerte / factuur.

- juiste kwaliteit van de geleverde producten.

Afwijkingen op bovenstaande dienen binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan Zonnepanelen-Parkstad.

Artikel 8

Aansprakelijkheid

8.1 Zonnepanelen-Parkstad is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen indien deze tekortkomingen aan haar toegerekend kunnen worden.

8.2 De aansprakelijkheid van Zonnepanelen-Parkstad ten opzichte van de Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Zonnepanelen-Parkstad in overeenstemming met dwingend rechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten. Zonnepanelen-Parkstad is niet aansprakelijk voor de gevolgschade ontstaan door het niet of gedeeltelijk werken van de door Zonnepanelen-Parkstad geplaatste installatie, in het bijzonder financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de installatie.

8.3 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan Zonnepanelen-Parkstad gemeld te worden.

8.4 Na levering van producten op de locatie van de koper is deze verantwoordelijk bij (tijdelijke) opslag van deze producten, gedurende de installatie, voor schade en of diefstal veroorzaakt door de koper of derden, uitgezonderd veroorzaakt door Zonnepanelen-Parkstad en / of haar installateurs.

8.5 Zonnepanelen-Parkstad kan nimmer aansprakelijk gesteld worden met betrekking tot berekeningen van opbrengsten van elektriciteit (kWh) en of energiebesparingen van de geleverde producten daar dit afhankelijk is van klimaat, en of andere omstandigheden. Dit geldt tevens voor schade die optreedt door het niet ontvangen van subsidies en / of andere financiële tegemoetkomingen.

Artikel 9

Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling bereikt wordt, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10

Slotbepalingen

10.1 Zonnepanelen-Parkstad heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen; wijzigingen zullen in werking treden één maand na bekendmaking. Wijzigingen gelden ook voor reeds bestaande overeenkomsten.

10.2 Tevens zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Zonnepanelen-Parkstad de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001 Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein bindend. Indien de algemene voorwaarde van Zonnepanelen-Parkstad strijdig zijn met de Metaalunie voorwaarden zijn de bepalingen van de Zonnepanelen-Parkstad voorwaarden bepalend.

10.3 Indien de inhoud van deze algemene voorwaarden van Zonnepanelen-Parkstad strijdig zijn met de door de koper gehanteerde of beroepen algemene voorwaarden, prevaleren te allen tijde de inhoud van de algemene voorwaarden van Zonnepanelen-Parkstad .